Likwidacja stowarzyszenia


Stowarzyszenie ko?czy dzia?alno?? wraz z rozwi?zaniem, które mo?e nast?pi? w drodze uchwa?y, przez s?d lub z mocy prawa. Rozwi?zanie rozpoczyna proces likwidacji, któr? ko?czy wykre?lenie z Krajowego Rejestru S?dowego, a co za tym idzie – utrata osobowo?ci prawnej przez stowarzyszenie. Rozwi?zanie przez uchwa?? nale?y do wy??cznej kompetencji walnego zebrania cz?onków lub delegatów, je?li taki organ przewiduje statut. Oznacza to, ?e uchwa?y takiej nie mo?e podj?? ?aden inny organ. Rozwi?zanie stowarzyszenia przez s?d nast?pi, je?li liczba cz?onków zmniejszy si? poni?ej liczby wymaganej do jego za?o?enia albo je?li stowarzyszenie nie b?dzie mia?o przewidzianych w ustawie w?adz lub warunków do ich wy?onienia w okresie najbli?szych dwunastu miesi?cy. Do rozwi?zania s?dowego mo?e równie? doprowadzi? dzia?alno?? w sposób ra??cy lub uporczywy naruszaj?ca prawa albo postanowienia statutu, je?li nie b?dzie warunków do przywrócenia dzia?alno?ci z nimi zgodnej. Rozwi?zanie na podstawie ustawy jest zjawiskiem wyj?tkowym i zdarza si? do?? rzadko. Na dzie? dzisiejszy mo?na traktowa? to jako przyk?ad historyczny.

Co do zasady likwidatorami stowarzyszenia s? cz?onkowie jego zarz?du, ale statut lub uchwa?a ostatniego walnego zebrania mog? stanowi? inaczej. Je?li zapocz?tkowuje j? s?d, to on wyznacza likwidatora. Do obowi?zków takiej osoby nale?y przeprowadzenie likwidacji w mo?liwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczaj?cy maj?tek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. W szczególno?ci powinna ona zawiadomi? s?d o wszcz?ciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, o ile nie uczyni? tego s?d, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania. Czynno?ci prawne niezb?dne do przeprowadzenia likwidacji powinny by? podane do publicznej wiadomo?ci wraz z zawiadomieniem o wszcz?ciu post?powania likwidacyjnego. Je?li stowarzyszenie prowadzi?o dzia?alno?? gospodarcz?, odpowiedni wpis trzeba te? zamie?ci? w Monitorze S?dowym i Gospodarczym. Natomiast po zako?czeniu likwidacji likwidator zg?asza s?dowi wniosek o wykre?lenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru S?dowego. Likwidacja powinna zosta? zako?czona w ci?gu roku od dnia jej zarz?dzenia, a je?li termin ten ulegnie zmianie, likwidatorzy przedstawiaj? przyczyny opó?nienia s?dowi, który w razie uznania opó?nienia za usprawiedliwione przed?u?a termin likwidacji. W innym przypadku zarz?dza zmian? likwidatorów. Bieg tego rocznego okresu rozpoczyna si? z dniem wydania uchwa?y o rozwi?zaniu lub wydania odpowiedniego orzeczenia przez s?d.

Maj?tek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznaczany jest na cel okre?lony w statucie lub w uchwale walnego zebrania o likwidacji. W razie braku postanowienia statutu lub uchwa?y w tej sprawie, o przeznaczeniu maj?tku na okre?lony cel spo?eczny orzeknie s?d. W pierwszej kolejno?ci jednak z maj?tku pokrywane s? koszty likwidacji, a g?ównym celem post?powania likwidacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli stowarzyszenia. Zamkni?cie spraw zak?ada tak?e ?ci?gni?cie wszelkich d?ugów w stosunku do których stowarzyszenie jest wierzycielem. Oczywiste jest te? to, ?e nie mo?e podejmowa? w tym czasie nowych inicjatyw.Przeglądaj artykuły prawnicze