Mienie komunalne


Zgodnie z zawart? w przepisach prawa definicj?, mieniem komunalnym jest w?asno?? i inne prawa maj?tkowe, które nale?? do poszczególnych gmin oraz ich zwi?zków, a tak?e mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsi?biorstw. Przepisy przewiduj? kilka sposobów nabycia mienia komunalnego. Pierwotnym sposobem by?o nabycie mienia w zwi?zku z utworzeniem samorz?du terytorialnego w wyniku reformy ustroju administracyjnego pa?stwa. Nabyciem wtórnym jest natomiast nabycie mienia w wyniku zmiany granic jednostek samorz?du terytorialnego. Nast?puje ono w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a je?eli takiego porozumienia nie mo?na uzyska?, to nabycie jest skutkiem decyzji Prezesa Rady Ministrów podj?tej na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej. Gminy mog? naby? mienie równie? przez przekazanie go przez administracj? rz?dow? na zasadach okre?lonych przez Rad? Ministrów w drodze rozporz?dzenia. Do nabycia mienia mo?e prowadzi? równie? prowadzona przez gminy w?asna dzia?alno?? gospodarcza oraz inne czynno?ci prawne. Istnieje równie? kilka przepisów szczególnych, na podstawie których gminy nabywaj? mienie.

O przeznaczeniu i wykorzystaniu sk?adników maj?tkowych decyduj? podmioty mienia komunalnego samodzielnie. Do rozporz?dzenia mieniem komunalnym wymagane jest z?o?enie o?wiadczenia woli przez odpowiednie osoby. W przypadku gminy o?wiadczenie woli w jej imieniu w zakresie zarz?du mieniem musi z?o?y? jednoosobowo wójt lub dzia?aj?cy na podstawie jego upowa?nienia zast?pca wójta samodzielnie b?d? wraz z inn? upowa?nion? przez wójta osob?. Dodatkowo, je?eli czynno?? prawna mo?e spowodowa? powstanie zobowi?za? pieni??nych (co b?dzie zasad?), do jej skuteczno?ci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g?ównego ksi?gowego bud?etu) albo osoby przez niego upowa?nionej. Osoba taka mo?e odmówi? kontrasygnaty, ale na pisemne polecenie zwierzchnika musi jej dokona?, powiadamiaj?c o tym rad? gminy i regionaln? izb? obrachunkow?. W przypadku jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej, ich kierownicy dzia?aj? jednoosobowo na podstawie pe?nomocnictwa udzielonego przez wójta.

Zasady zarz?du mieniem komunalnym dla jednostek pomocniczych oraz rozporz?dzania dochodami pochodz?cymi z tego mienia okre?la statut tej jednostki. Statut ten ustala równie? zakres czynno?ci, które mo?e dokonywa? samodzielnie jednostka pomocnicza w zakresie przys?uguj?cego jej mienia. Zarówno gmina, jak i gminne osoby prawne s? niezale?ne w zakresie swojej odpowiedzialno?ci za mienie, którym dysponuj?. Gmina nie ponosi bowiem odpowiedzialno?ci za zobowi?zania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponosz? odpowiedzialno?ci za zobowi?zania gminy. Na wszystkich osobach uczestnicz?cych w zarz?dzaniu mieniem komunalnym spoczywa obowi?zek polegaj?cy na dochowaniu szczególnej staranno?ci przy wykonywaniu zarz?du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochrona.Przeglądaj artykuły prawnicze