Ochrona konsumenta przy transakcjach zawieranych przez Internet


Sprzedawca prowadz?cy sklep internetowy jest przedsi?biorc?. Oferta sklepu znajduje si? na stronie internetowej i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, której stronami s? konsument oraz przedsi?biorca. Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchom? lub us?ug? w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?. Umowa zawierana jest na odleg?o??, bez jednoczesnej obecno?ci obu stron, za pomoc? formularza zamówienia, telefonu, czy poczty elektronicznej. Szczegó?owe warunki sprzeda?y oraz reklamacji i gwarancji powinny by? okre?lone w regulaminie sklepu internetowego dost?pnego on-line. Sprzedaj?cy jest zwi?zany ofert? od momentu potwierdzenia z?o?onego przez kupuj?cego zamówienia.

W ka?dym przypadku konsument ma prawo do odst?pienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy ?wiadczenia us?ugi - od dnia jej zawarcia. Sprzedawca ma z kolei obowi?zek powiadomi? kupuj?cego o tym prawie. Zakre?lony termin jest zachowany, je?li konsument przed jego up?ywem wy?le sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy. W takim przypadku, umow? uwa?a si? za niezawart?, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowi?za?. Wzajemne ?wiadczenia stron podlegaj? zwrotowi w stanie niezmienionym. Je?li konsument odst?puje od umowy, przedsi?biorca ma obowi?zek po?wiadczy? na pi?mie zwrot ?wiadczenia. Niedozwolone s? wszelkie zastrze?enia umowne zezwalaj?ce konsumentowi na odst?pienie od umowy za zap?at? oznaczonej sumy pieni??nej tj. odst?pnego.

Najpó?niej w chwili zawierania umowy na odleg?o??, konsument powinien by? powiadomiony m.in. o: danych identyfikuj?cych przedsi?biorc?, w?a?ciwo?ciach przedmiotu ?wiadczenia, cenie towaru, zasadach zap?aty ceny, prawie do odst?pienia od umowy w ci?gu 10 dni, miejscu i sposobie sk?adania reklamacji. Je?li sprzedawca nie udzieli konsumentowi powy?szych informacji, konsument ma prawo do odst?pienia od umowy w terminie 3 miesi?cy od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug. Z umowy zawieranej na odleg?o?? nie mo?e wynika? obowi?zek konsumenta do zap?aty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem ?wiadczenia. Najpó?niej w terminie 30 dnia od z?o?enia przez konsumenta o?wiadczenia woli o zawarciu umowy, przedsi?biorca powinien wykona? umow? zawart? na odleg?o??, chyba ?e strony nie umówi?y si? inaczej.

W przypadku, gdy przedsi?biorca nie mo?e spe?ni? ?wiadczenia, powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym konsumenta, najpó?niej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Wi??e si? to równie? z obowi?zkiem zwrotu ca?ej otrzymanej od konsumenta kwoty pieni?dzy. Zakupów przez Internet mo?na dokonywa? równie? w systemie ratalnym oraz p?ac?c kart?. Niejednokrotnie kredytu lub po?yczki udziela sam przedsi?biorca, lecz mo?liwe jest to tak?e na mocy umowy z odr?bnym podmiotem. W przypadku odst?pienia przez konsumenta od umowy sprzeda?y, odst?pienie to jest tak?e skuteczne wobec umowy kredytu lub po?yczki zawartej przez konsumenta. Natomiast, przy p?atno?ciach dokonywanych kart? p?atnicz?, konsument mo?e ??da? uniewa?nienia tej zap?aty na koszt przedsi?biorcy, jedynie w razie niew?a?ciwego jej wykorzystania w wykonaniu umowy zawartej na odleg?o??. Sprzedawca jest dodatkowo obowi?zany do naprawienia konsumentowi szkody wyrz?dzonej przez niew?a?ciwe wykorzystanie karty.Przeglądaj artykuły prawnicze