Organy administracji niezespolonej


Administracj? niezespolon? tworz? organy rz?dowej administracji niezespolonej, podporz?dkowane bezpo?rednio w?a?ciwym ministrom. W jej sk?ad wchodz? tak?e kierownicy pa?stwowych osób prawnych lub pa?stwowych jednostek organizacyjnych, je?eli wykonuj? one zadania z zakresu administracji rz?dowej w województwie. W odró?nieniu od administracji zespolonej, administracja niezespolona nie jest podporz?dkowana wojewodzie, jako terenowemu organowi administracji rz?dowej. Ustanowienie organów niezespolonej administracji rz?dowej mo?e nast?pi? wy??cznie w drodze ustawy, je?eli spe?niony jest warunek charakteru zada? lub zakresu terytorialnego ich wykonywania. Niemniej jednak, w szczególnych przypadkach wojewoda mo?e kontrolowa? sposób wykonywania przez te organy zada? wynikaj?cych z ustaw b?d? innych aktów wydanych na podstawie upowa?nie? ustawowych.

Do organów administracji niezespolonej nale?? m.in.: dowódcy okr?gów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupe?nie?, dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urz?dów celnych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urz?dów skarbowych, dyrektorzy urz?dów kontroli skarbowej, dyrektorzy okr?gowych urz?dów górniczych i specjalistycznych urz?dów górniczych, dyrektorzy okr?gowych urz?dów miar i naczelnicy obwodowych urz?dów miar, dyrektorzy okr?gowych urz?dów probierczych i naczelnicy obwodowych urz?dów probierczych, dyrektorzy regionalnych zarz?dów gospodarki wodnej, a tak?e dyrektorzy urz?dów morskich. Sposób powo?ywania i odwo?ywania, a tak?e zadania i kompetencje organów administracji niezespolonej okre?lono na podstawie odr?bnych ustaw. Tytu?em przyk?adu - zadania i kompetencje dyrektora izby celnej reguluje prawo celne.

Organy niezespolonej administracji rz?dowej s? uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego, które s? aktami prawa powszechnie obowi?zuj?cego na obszarze dzia?ania organu, który wyda? dany akt. Istnieje jednak obowi?zek uzgadniania projektów aktów prawa miejscowego z wojewod? w przypadku organów niezespolonej administracji rz?dowej dzia?aj?cych w województwie. Bardzo wa?ne z punktu widzenia interesów obywateli jest uprawnienie wynikaj?ce z ustawy o wojewodzie i administracji rz?dowej w województwie, polegaj?ce na mo?liwo?ci zaskar?enia do s?du administracyjnego aktu prawa miejscowego wydanego przez niezespolony organ administracji rz?dowej, po uprzednim wezwaniu organu do uchylenia przepisu w trybie nadzoru.Przeglądaj artykuły prawnicze