Organy kontroli skarbowej


Kontrol? skarbow? w zakresie i trybie okre?lonym przez przepisy o kontroli skarbowej sprawuj? organy kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej s?: minister w?a?ciwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wy?szego stopnia nad dyrektorami urz?dów kontroli skarbowej, dyrektor urz?du kontroli skarbowej. Natomiast czynno?ci zwi?zane z realizacj? zada? ustawowych wykonuj? inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej s? urz?dy kontroli skarbowej i urz?d obs?uguj?cy ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych. Inspektorzy i pracownicy, wykonuj?c czynno?ci s?u?bowe, pos?uguj? si? legitymacjami s?u?bowymi i znakami identyfikacyjnymi.

Dyrektor urz?du kontroli skarbowej kieruje prac? urz?du kontroli skarbowej. Dyrektor urz?du kontroli skarbowej w szczególno?ci: organizuje prac? urz?du kontroli skarbowej i jest prze?o?onym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników. To w?a?nie dyrektor urz?du ustala plany kontroli oraz upowa?nia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynno?ci kontrolnych. Wydaje on tak?e decyzje w sprawach okre?lonych w przepisach oraz wydaje wynik kontroli. Dyrektor urz?du dokonuje te?, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany inspektora lub pracownika prowadz?cego czynno?ci kontrolne.

Kontrola dzia?alno?ci gospodarczej przedsi?biorców przeprowadzana jest na zasadach okre?lonych przez przepisy o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej, chyba ?e zasady i tryb kontroli wynikaj? z bezpo?rednio stosowanych przepisów powszechnie obowi?zuj?cego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów mi?dzynarodowych. Natomiast w zakresie nieuregulowanym przez prawo swobody dzia?alno?ci gospodarczej stosuje si? przepisy ustaw szczególnych. W przypadku kontroli skarbowej zastosowanie maj? zatem tak?e przepisy o kontroli skarbowej.

Kontroli skarbowej podlegaj? p?atnicy i inkasenci podatków stanowi?cych dochód bud?etu pa?stwa, a tak?e innych nale?no?ci pieni??nych bud?etu pa?stwa lub pa?stwowych funduszy celowych. Kontroli skarbowej podlegaj? te? zobowi?zani do ?wiadcze? pieni??nych na rzecz Skarbu Pa?stwa lub pa?stwowych funduszy celowych. Kontrola skarbowa dotyczy tak?e wydatkuj?cych, przekazuj?cych i otrzymuj?cych ?rodki publiczne oraz ?rodki pochodz?ce z Unii Europejskiej i mi?dzynarodowych instytucji finansowych.. Kontrola ta dotyczy te? beneficjentów por?cze? i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa?stwa oraz podmiotów, za które Skarb Pa?stwa por?czy? lub gwarantowa?.

Kontrola skarbowa, tytu?em przyk?adu, obejmuje m.in. kontrol?: rzetelno?ci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawid?owo?ci obliczania i wp?acania podatków stanowi?cych dochód bud?etu pa?stwa (a tak?e innych nale?no?ci pieni??nych bud?etu pa?stwa lub pa?stwowych funduszy celowych) oraz celowo?ci i zgodno?ci z prawem gospodarowania ?rodkami publicznymi oraz ?rodkami pochodz?cymi z Unii Europejskiej i mi?dzynarodowych instytucji finansowych (podlegaj?cymi zwrotowi) i inne.Powiązane artykuły

Przeglądaj artykuły prawnicze