Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Jednym z podstawowych elementów polityki przestrzennej pa?stwa jest planowanie przestrzenne. Przez planowanie przestrzenne rozumie si? ogó? dzia?a?, które podejmuj? organy w?adz publicznych w celu okre?lenia przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania. Podstaw? planowania przestrzennego jest ?ad przestrzenny (takie ukszta?towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn? ca?o?? oraz uwzgl?dnia w uporz?dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo?eczno – gospodarcze, ?rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne) oraz zasada zrównowa?onego rozwoju. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzgl?dnia si? zw?aszcza:  wymagania urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony ?rodowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpiecze?stwa ludzi i mienia, prawo w?asno?ci, potrzeby interesu publicznego.

G?ównym narz?dziem planowania przestrzennego s? miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre?lenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nast?puje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizacj? inwestycji celu publicznego ustala si? w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala si? w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyznaj? ka?demu prawo do zagospodarowania terenu, do którego przys?uguje mu tytu? prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je?eli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Oznacza to, ?e ochronie prawnej podlega interes podmiotów maj?cych tytu? prawny do terenu obj?tego planem miejscowym albo którego dotycz? ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ne mo?na odmówi? w?a?cicielowi nieruchomo?ci prawa do jej zagospodarowania, gdy przewidywane u?ycie nieruchomo?ci jest zgodne z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w braku planu– w decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu). Podkre?li? nale?y, i? w takich wypadkach pierwsze?stwo wyra?nie jest przyznane interesowi publicznemu przed interesem prywatnym.

Planowanie przestrzenne obejmuje: gminy, województwa (regiony) oraz kraj, jak równie? pewne ponadnarodowe obszary (np. w ramach krajów nadba?tyckich czy innych regionów europejskich). Zasadnicze zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego spoczywaj? na spo?eczno?ciach lokalnych – tj. na szczeblu gminnym. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporz?dza projekt planu miejscowego, za? jego uchwalenia dokonuje rada gminy. Polityka przestrzenna województwa jest prowadzona przez organy samorz?du województwa. Organy te prowadz? analizy i studia oraz opracowuj? koncepcje i programy, odnosz?ce si? do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego. W strategii rozwoju województwa okre?la si? kierunki polityki przestrzennej. Nast?pnie organy samorz?du województwa sporz?dzaj? plan zagospodarowania przestrzennego województwa, który uchwala sejmik województwa. Plan ten powinien uwzgl?dnia? ustalenia przyj?tej strategii. Natomiast minister w?a?ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej koordynuje zgodno?? planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcj? przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw rozwoju regionalnego prowadzi wspó?prac? transgraniczn? i przygraniczn? w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju okre?la uwarunkowania, cele i kierunki zrównowa?onego rozwoju kraju oraz dzia?ania niezb?dne do jego osi?gni?cia. Polityka ta okre?la m.in.: podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, wymagania z zakresu ochrony ?rodowiska i zabytków, rozmieszczenie infrastruktury spo?ecznej o znaczeniu mi?dzynarodowym i krajowym, rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej, a tak?e obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagro?e? wymagaj?cych szczegó?owych studiów i planów.Przeglądaj artykuły prawnicze