Rola i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka


Rzecznik Praw Dziecka jest powo?ywany przez Sejm, za zgod? Senatu. Kadencja Rzecznika Praw Dziecka wynosi 5 lat liczonych od chwili z?o?enia ?lubowania przed Sejmem; wygasa natomiast w przypadku ?mierci lub odwo?ania. Rzecznika powo?uje si? na wniosek Marsza?ka Sejmu, Marsza?ka Senatu, grupy co najmniej 35 pos?ów lub co najmniej 15 senatorów. Dopuszczalne jest równie? powo?anie zast?pcy Rzecznika Praw Dziecka (zast?pc? powo?uje Marsza?ek Sejmu, na wniosek Rzecznika; w tym samym trybie nast?puje odwo?anie zast?pcy Rzecznika). Obowi?zuje zakaz ??czenia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka z innym stanowiskiem oraz wykonywania innych zaj?? zawodowych (za wyj?tkiem zajmowania stanowiska profesora szko?y wy?szej). Rzecznikowi nie wolno te? przynale?e? do partii politycznej ani prowadzi? dzia?alno?ci publicznej, której nie mo?na pogodzi? z obowi?zkami i godno?ci? urz?du.

Zadania Rzecznika obejmuj? wszelkie dzia?ania, które maj? zapewni? ochron? praw dziecka. W?ród tych praw mo?na wymieni? przede wszystkim prawo do: ?ycia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych oraz prawo do nauki. Ponadto, zadaniem Rzecznika jest ochrona dzieci przed przemoc?, wyzyskiem, demoralizacj?, zaniedbaniem, a tak?e jakimkolwiek z?ym traktowaniem. Dzia?ania Rzecznika podejmowane s? przez niego z w?asnej inicjatywy, przede wszystkim na podstawie informacji uzyskanych od obywateli lub ich organizacji, które wskazuj? na naruszanie praw lub dobra dziecka. W celu sprawnego wykonywania swoich zada? Rzecznikowi przys?uguje szereg uprawnie?. Po pierwsze, Rzecznik Praw Dziecka ma mo?liwo?? zbadania ka?dej sprawy osobi?cie i na miejscu, i to bez jakiegokolwiek zawiadomienia. Po drugie, Rzecznik ma prawo ??dania z?o?enia wyja?nie? oraz udzielenia stosownych informacji od: organów w?adzy publicznej, organizacji lub instytucji.

Ma on te? prawo wgl?du do niezb?dnych mu akt i dokumentów. Po trzecie, w sprawach cywilnych Rzecznik mo?e ??da? wszcz?cia post?powania albo wzi?? udzia? w post?powaniu, które ju? toczy si?. Rzecznik Praw Dziecka mo?e wyst?powa? o wszcz?cie post?powania administracyjnego oraz uczestniczy? w post?powaniach administracyjnych, które s? ju? w toku. Rzecznik Praw Dziecka mo?e tak?e wyst?powa? o wydanie opinii, czy ekspertyz. Ponadto, Rzecznik wspó?pracuje ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi zrzeszeniami i fundacjami, które dzia?aj? na rzecz ochrony praw dziecka. Rzecznik ma obowi?zek przedstawia? sprawozdania ze swojej dzia?alno?ci oraz informacje o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce. Sprawozdania takie Rzecznik musi sk?ada? co roku (do 31 marca) Sejmowi i Senatowi. Ponadto, informacje te przekazywane s? tak?e do wiadomo?ci publicznej.Przeglądaj artykuły prawnicze