Rozliczenie PIT na zasadach podatku liniowego


Podstawow? charakterystyk? podatku liniowego jest op?acane podatku dochodowego wed?ug sta?ej stawki, wynosz?cej obecnie 19 procent. Stawka ta obowi?zuj? przedsi?biorc?, bez wzgl?du na wysoko?? dochodu, uzyskanego z prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Opodatkowani liniowo s? w Polsce co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ale t? form? rozlicze? podatkowych dobrowolnie mog? równie? wybra? przedsi?biorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Je?eli jednak podatnik PIT wybierze podatek liniowy jako form? rozliczenia si? z fiskusem, nie mo?e ju? korzyta? z tzw. karty podatkowe. Ma on bowiem wówczas obowi?zek prowadzenia ewidencji w postaci ksi?gi rachunkowej albo (przy spe?nieniu okre?lonych warunktów) ksi?gi przychodów i rozchodów.

Jedn? z podstawowych zalet podatku liniowego jest fakt, i? podatnik ma mo?liwo?? obni?enia podstawy opodatkowania poprzez uwzgl?dnienie kosztów uzyskania przychodu, a niezale?nie od jego wysoko?ci, stawka podatkowa jest niezmienna i wynosi 19%. Oznacza to, ?e nie wyst?puje progresja podatkowa przy wzro?cie podstawy opodatkowania. Jako wad? opodatkowania liniowego nale?y wymieni? brak kwoty wolnej od podatku a tak?e brak mo?liwo?ci uzyskania ulg podatkowych (np. ulgi rodzinnej czy internetowej). Podatnik od ogólnej kwoty dochodu mo?e jedynie odliczy? straty z lat ubieg?ych oraz sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne. Ponadto, podatnik mo?e przeznaczy? 1% swego podatku na konto organizacji po?ytku publicznego.

Warto pami?ta?, i? w przypadku opodatkowania si? podatkiem liniowym, przedsi?biorca jest automatycznie pozbawiony prawa do wspólnego rozliczenia si? ze wspó?ma??onkiem, albo te? jako osoba samotnie wychowuj?ca dziecko. Wszelkie rozliczenia do urz?du nale?y dokonywa? na specjalnym formularzu PIT 36 L. Jest to dokument przeznaczony do rozliczania si? z przychodów z dzia?alno?ci gospodarczej albo te? z dzia?ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli s? opodatkowane podatkiem liniowym. Je?eli przedsi?biorca uzyskuje dodatkowe przychody, na przyk?ad z umowy o prac? z innym przedsi?biorc?, jest zmuszony do z?o?enia drugiego zeznania.

W uproszczeniu, rozliczenie w postaci podatku liniowego przy obecnej 19-procentowej stawce, jest op?acalne, gdy przedsi?biorca wykazuje kwot? dochodu przekraczaj?c? 85.528 z?otych rocznie. Od zarobków uzyskanych powy?ej tej kwoty bowiem, podatnicy rozliczaj?cy si? wed?ug skali, wchodz? w drugi próg podatkowy, b?d?c zobowi?zani do uiszczania podatku wed?ug stawki 32%. Przy wyborze formy rozlicze?, warto jednak wzi?? pod uwag? równie? inne czynniki, takie jak brak mo?liwo?ci rozliczenia razem z ma??onkiem czy uwzgl?dnienia ulgi na posiadanie dzieci. Nale?y przy tym równie? pami?ta?, ?e decyzj? o wyborze sposobu opodatkowania trzeba podj?? do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Do tego momentu, podatnik jest obowi?zany do z?o?enia pisemnego o?wiadczenia we w?a?ciwym urz?dzie skarbowym.Przeglądaj artykuły prawnicze