System podatkowy w Polsce


Podstawy prawne obowi?zuj?cego obecnie w naszym kraju systemu podatkowego zosta?y nakre?lone w Konstytucji RP. Przewiduje ona przede wszystkim, ?e ustanawianie obci??e? podatkowych mo?e nast?pi? w Polsce tylko na podstawie aktu prawa rangi ustawowej. W szczególno?ci dotyczy to nak?adania podatków i innych danin publicznych, a tak?e okre?lania podmiotów, przedmiotów opodatkowania, stawek podatków, kategorii podmiotów zwolnionych oraz zasad przyznawania ulg i umorze? podatkowych.

System podatkowy z zasady powinien by? odzwierciedleniem polityki fiskalnej i finansowej pa?stwa. Same podatki natomiast mog? by? mechanizmami realizacji d??e? tej polityki. Zgodnie z informacjami ministerstwa finansów, obecny system podatkowy wpisuje si? w realizacj? czterech podstawowych celów strategii fiskalnej pa?stwa polskiego. Podstawowym celem polityki podatkowej, realizowanym poprzez system podatków wydaje si? by? zapewnienie i stabilizacja dochodów podatkowych. To w?a?nie w du?ej cz??ci z podatków finansowana jest bowiem realizacja podstawowych zada? i obowi?zków pa?stwa. System podatkowy powinien by? wi?c tak skonstruowany, by umo?liwia? pozyskanie zamierzonych ?rodków finansowych przy jak najmniejszych negatywnych konsekwencjach dla gospodarki. G?ówne zadanie systemu podatkowego, jakim jest dostarczanie dochodów bud?etowych powinno jednak odbywa? si? z uwzgl?dnieniem postulatu spo?ecznej akceptowalno?ci rozk?adu obci??e? podatkowych. Znalaz?o to odzwierciedlenie w umiarkowanej progresji podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z któr? wy?sze obci??enia podatkowe ponosz? osoby o wi?kszych dochodach. Z drugiej jednak strony wa?ne z punktu widzenia ogólnego interesu pa?stwa jest kszta?towanie systemu podatkowego w ten sposób, by promowa? innowacyjno?? oraz zach?ca? do dokonywania inwestycji, i tworzenia nowych miejsc pracy. Wyrazem tego d??enia jest mi?dzy innymi ustanowienie liniowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych, czy przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych. Kolejny cel strategii podatkowej uj?ty zosta? pod has?em: „przyjazno??, przejrzysto??, uproszczenie”. Do przyjaznego, przejrzystego i prostego systemu podatkowego powinni d??y? nie tylko podatnicy, ale przede wszystkim organy w?adzy publicznej. Przebudowa aparatu i systemu skarbowego przyczyni? si? bowiem mo?e nie tylko do lepszego postrzegania i akceptowania podatków przez podatników ale równie? do wzrostu przychodów podatkowych pa?stwa.

W chwili obecnej na polski system podatkowy sk?ada si? jedena?cie podatków które dzielimy na bezpo?rednie i po?rednie. Podatki po?rednie charakteryzuj? si? tym, ?e s? de facto p?acone przy zakupie danego dobra opodatkowanego, np. towaru czy us?ugi. Zwyczajowo podatki po?rednie wliczone s? w cen? i maj? wp?yw na jej wysoko??. Pewne towary podlegaj? opodatkowaniu kilkoma podatkami po?rednimi naraz: np. alkohol, papierosy czy benzyna. W?ród podatków po?rednich wyró?niamy podatek od towarów i us?ug (VAT), podatek akcyzowy oraz podatek od gier. Podatki bezpo?rednie obci??aj? z kolei samego podatnika i odprowadzane s? bezpo?rednio do organów skarbowych. Podatkami bezpo?rednimi s? w Polsce: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynno?ci cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek le?ny, podatek od nieruchomo?ci oraz podatek od ?rodków transportowych.Przeglądaj artykuły prawnicze