Ustanowienie kuratora i czas trwania kurateli


S?d ustanawia kuratora w przypadkach ?ci?le okre?lonych przez przepisy prawa. Kuratela ustanawiana jest z urz?du, jednak?e w niektórych przypadkach ustanawia si? j? na wniosek osoby zainteresowanej. Generalnie kuratela ma na celu sprawowanie pieczy nad osob? lub jej maj?tkiem, w sytuacji kiedy ona sama nie mo?e prowadzi? swoich spraw. Istnieje kilka rodzajów kuratorów, ustanawianych w razie potrzeby dla: 1) osoby ubezw?asnowolnionej, 2) dziecka pocz?tego, 3) osoby u?omnej, 4) osoby nieobecnej, a tak?e 5) do zarz?du maj?tkiem, 6) w sprawach o prawa stanu, 7) zast?pstwa przedstawiciela ustawowego, kiedy on sam nie mo?e reprezentowa? podopiecznego, 8) osoby prawnej oraz 9) spadku.

Ustanowienie i czas trwania kurateli uzale?niony jest od jej rodzaju, podobnie jak prawa i obowi?zki kuratorów. W za?wiadczeniu wydanym kuratorowi, s?d okre?la szczegó?owo zakres jego obowi?zków. Zasadniczo, kuratela ustaje po odpadni?ciu przyczyny, dla której zosta?a ustanowiona. W przypadku za?, gdy kurator zosta? ustanowiony do za?atwienia konkretnej sprawy, kuratela ustaje z chwil? jej uko?czenia. Z uwagi na wykonywane czynno?ci, kurator mo?e ??da? wynagrodzenia. Pokrywane jest ono z maj?tku osoby, dla której ustanowiono kuratora, w przypadku braku maj?tku, wynagrodzenie pokrywa osoba, która ??da?a jego ustanowienia. Jego wysoko?? musi by? proporcjonalna do nak?adu pracy. W przypadku, gdy jest to konieczne dla reprezentowania i zarz?du maj?tkiem osoby cz??ciowo ubezw?asnowolnionej, s?d opieku?czy ustanawia z urz?du kuratora. Bowiem, o konieczno?ci ustanowienia kuratora, s?d opieku?czy jest z kolei informowany przez s?d okr?gowy, który orzek? ubezw?asnowolnienie.

Dopuszczalne jest to najcz??ciej z uwagi na stan zdrowia osoby ubezw?asnowolnionej cz??ciowo. Kurator reprezentuje tak? osob? we wszystkich sprawach. Kuratela dla osoby cz??ciowo ubezw?asnowolnionej ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezw?asnowolnienia. Kuratora ustanawia si? tak?e dla dziecka pocz?tego, ale jeszcze nie narodzonego (nasciturusa), je?li jest to potrzebne do ochrony jego przysz?ych praw. Z chwil? urodzenia si? dziecka, kuratela ustaje z mocy prawa. S?dem w?a?ciwym dla ustanowienia kuratora jest s?d rejonowy miejsca zamieszkania matki dziecka. Zakres uprawnie? kuratora jest do?? szeroki, co pozwala mu na podejmowanie wszelkich dzia?a? maj?cych charakter zapobiegawczy np. zabezpieczenie spadku. Kurator dla osoby u?omnej jest ustanawiany na jej wniosek w przypadku, gdy potrzebuje ona pomocy przy prowadzeniu swoich spraw. Dotyczy to wszystkich spraw albo okre?lonego rodzaju.

S?d opieku?czy ustanawiaj?c kuratora okre?la przy tym zakres jego obowi?zków. Podkre?li? nale?y, ?e kurator nie jest przedstawicielem ustawowym osoby u?omnej. Jego rola sprowadza si? jedynie do prowadzenia spraw, a nie dzia?ania za t? osob?. Uchylenie kurateli nast?puje na wniosek osoby u?omnej. Prawo przewiduje tak?e kuratora dla osoby nieobecnej, która nie dzia?a przez pe?nomocnika. Przes?ank? do jego ustanowienia jest ochrona praw tej osoby, a s?dem w?a?ciwym jest s?d ostatniego miejsca zamieszkania nieobecnego. Czynno?ci podejmowane przez kuratora dla osoby nieobecnej dotycz? zarówno praw maj?tkowych, jak i niemaj?tkowych, a szczegó?owy zakres obowi?zków wyznacza s?d.Przeglądaj artykuły prawnicze