Uznanie ojcostwa


Wyró?nia si? trzy sposoby ustalenia prawnego ojcostwa: domniemanie pochodzenia dziecka od m??a matki, dobrowolne uznanie ojcostwa oraz s?dowe ustalenie ojcostwa. W przypadku, gdy nie zachodzi domniemanie, ?e ojcem dziecka jest m?? matki albo domniemanie takie zosta?o obalone – ustalenie ojcostwa mo?na dokona? poprzez uznanie ojcostwa lub na mocy orzeczenia s?du. Niemniej jednak, nie jest dopuszczalne uznanie ojcostwa, gdy toczy si? sprawa o ustalenie ojcostwa. S?dowego ustalenia ojcostwa mo?e ??da? dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednak?e matka ani domniemany ojciec nie mog? wyst?pi? z takim ??daniem po ?mierci dziecka lub po osi?gni?ciu przez nie pe?noletno?ci.

Uznanie ojcostwa jest dobrowolnym o?wiadczeniem m??czyzny stwierdzaj?cym, ?e jest on ojcem dziecka, z?o?one przed kierownikiem urz?du stanu cywilnego. Wymagane jest, aby matka dziecka potwierdzi?a jednocze?nie lub w ci?gu trzech miesi?cy od dnia o?wiadczenia m??czyzny, ?e ojcem dziecka jest w?a?nie ten m??czyzna. Uznanie ojcostwa mo?e równie? nast?pi? przed s?dem opieku?czym, a za granic? - przed polskim konsulem lub osob? wyznaczon? do wykonywania funkcji konsula (je?eli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice lub jedno z nich s? obywatelami polskimi). Uznanie ojcostwa nie mo?e nast?pi?
po osi?gni?ciu przez dziecko pe?noletnio?ci.

Co wa?ne, w przypadkach wyj?tkowych – w razie niebezpiecze?stwa gro??cemgo bezpo?rednio ?yciu matki lub m??czyzny, od którego dziecko pochodzi o?wiadczenie o uznaniu ojcostwa mo?e zosta? zaprotoko?owane przez notariusza lub z?o?one do protoko?u wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza?ka województwa, sekretarza powiatu lub gminy. W celu uznania ojcostwa, w?a?ciwemu organowi nale?y równie? przed?o?y? odpowiednie dokumenty (m.in. odpis aktu urodzenia matki oraz dziecka, dowody osobiste rodziców). M??czyzna, który uzna? ojcostwo mo?e wytoczy? powództwo o ustalenie bezskuteczno?ci uznania ojcostwa w terminie sze?ciu miesi?cy od dnia, w którym dowiedzia? si?, ?e dziecko pochodzi od niego. Niemniej jednak, po osi?gni?ciu pe?noletnio?ci przez dziecko - takie powództwo o ustalenie bezskuteczno?ci uznania ojcostwa nie mo?e ju? wytoczy? zarówno m??czyzna, który uzna? ojcostwo, ani matka dziecka.

Jednocze?nie, regulacje obowi?zuj?ce wskazuj?, ?e o?wiadczenie wymagane do uznania ojcostwa mo?e zosta? z?o?one przez osob?, która uko?czy?a szesna?cie lat i nie istniej? podstawy do jej ca?kowitego ubezw?asnowolnienia. Tytu?em wyja?nienia, osoba, która uko?czy?a trzyna?cie lat mo?e zosta? ubezw?asnowolniona ca?kowicie, je?eli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys?owego albo innego rodzaju zaburze? psychicznych, w szczególno?ci pija?stwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierowa? swym post?powaniem.Przeglądaj artykuły prawnicze