Wykroczenia skarbowe


Przepisy prawa karnego skarbowego definiuj? wykroczenie skarbowe jako czyn zabroniony przez ustaw? pod gro?b? kary grzywny okre?lonej kwotowo, je?eli kwota uszczuplonej lub nara?onej na uszczuplenie nale?no?ci publicznoprawnej albo warto?? przedmiotu czynu nie przekracza pi?ciokrotnej wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia w czasie jego pope?nienia. Podkre?li? nale?y, i? wykroczenie skarbowe nie równa si? przest?pstwo skarbowe, z uwagi na to, i? przy wykroczeniach spo?eczna szkodliwo?? czynu jest ni?sza ni? przy przest?pstwach.

Co do zasady, wi?kszo?? wykrocze? skarbowych jest to?samych z przest?pstwami skarbowymi, je?eli chodzi o znamiona czynu zabronionego. Jednak?e s? one wypadkami mniejszej wagi, zagro?onymi jedynie kar? grzywny. Jako przyk?ady wykrocze? skarbowych mo?na wskaza? przyk?adowo: 1) uchylanie si? od obowi?zku podatkowego, 2) zatajenie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, 3) oszustwo podatkowe, 4) naruszenie terminu wp?aty podatku, 5) nieprzechowywanie ksi?g rachunkowych, 5) niewydanie faktury lub rachunku, 6) bezpodstawny zwrot podatku, 7) zaniedbanie identyfikacji, 8) zaniedbanie informacji podatkowej, czy 9) niedope?nienie nadzoru. Naruszenie terminu wp?aty podatku polega na uporczywym niewp?acaniu przez podatnika podatku. Wykroczenie to ma charakter indywidualny i mo?e by? pope?nione jedynie przez podatnika. Termin uiszczenia nale?no?ci podatkowych zale?ny jest od rodzaju podatku i okre?lony w poszczególnych ustawach podatkowych. Jednak?e w przypadku dokonania wp?aty nale?nego podatku w ca?o?ci przed wszcz?ciem post?powania, s?d mo?e odst?pi? od wymierzenia kary.

Innym rodzajem wykroczenia jest niewyznaczenie osoby obowi?zanej do obliczenia, pobrania i wp?acenia podatku do organu podatkowego. Do wyznaczenia takiej osoby uprawiony jest p?atnik lub inkasent, który jednocze?nie musi zg?osi? dane takiej osoby w?a?ciwemu miejscowo organowi podatkowemu. Wykroczenie to mo?e by? pope?nione jedynie umy?lnie, zarówno w zamiarze bezpo?rednim, jak i ewentualnym. Zamiar ewentualny polega na tym, ?e sprawca czynu zabronionego nie ma pewno?ci co do ci???cego na min obowi?zku wyznaczenia osoby lub jej zg?oszenia do organu podatkowego. Jednak?e sprawca godzi si? na to, ?e niepodj?cie przez niego stosownych dzia?a? b?dzie stanowi?o wykroczenie.

Zaniedbanie identyfikacji polega na tym, ?e podatnik lub p?atnik, który wbrew obowi?zkowi: 1) nie dokonuje w terminie zg?oszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji obj?tych nim danych albo te? podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepe?ne, 2) dokonuje zg?oszenia wi?cej ni? jeden raz lub 3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy. Wykroczeniem jest równie? niez?o?enie p?atnikowi dostarczonego przez podatnika formularza zg?oszenia identyfikacyjnego. Czyny te maj? charakter indywidualny i mog? je pope?ni? jedynie p?atnicy lub inkasenci. Wykroczeniem jest tak?e niedope?nienie nadzoru nad przestrzeganiem regu? obowi?zuj?cych w dzia?alno?ci danego przedsi?biorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Ma ono charakter indywidualny, bowiem dopu?ci? si? go mo?e jedynie osoba obowi?zana do nadzoru nad przestrzeganiem regu?. Przez niedope?nienie obowi?zku nadzoru nale?y rozumie? zaniechanie wykonania pewnych czynno?ci wchodz?cych w zakres nadzoru nad dzia?alno?ci? podmiotu gospodarczego.Przeglądaj artykuły prawnicze