Wynagrodzenie radcy prawnego


Zakres pomocy prawnej oraz warunki wynagradzania okre?la umowa. Niemniej jednak zasad? ogóln? natomiast jest, ?e rodzaj i stopie? zawi?o?ci sprawy, a tak?e nak?ad pracy pe?nomocnika to kryteria brane pod uwag? przy ustalaniu wysoko?ci op?aty z tego tytu?u. W tym stanie rzeczy bowiem, wynagrodzenie powinno by? tak ustalone z klientem przed przyst?pieniem do ?wiadczenia pomocy, aby klient by? na nie przygotowany. Honorarium powinno uwzgl?dnia? w szczególno?ci konieczny nak?ad pracy, miejsce ?wiadczenia us?ugi, stopie? trudno?ci i z?o?ono?ci sprawy specjalistyczna wiedz?.Nie jest dopuszczalne ustalanie wynagrodzenia wy??cznie w proporcji do wyniku sprawy (tzw. pactum de quota litis). Mo?na natomiast ??da? od klienta zaliczki. W tym stanie rzeczy zatem, nie jest dopuszczalne wynagrodzenie warunkowe, czyli wynagrodzenie uzale?nione tylko od pomy?lnego wyniku sprawy. Zakaz ten odnosi si? równie? do zast?pstwa procesowego.

Umowa o ?wiadczenie pomocy prawnej jest umow? starannego dzia?ania. Natomiast, pomimo zakazu umawiania si? wy??cznie na wynagrodzenie za sukces, dopuszczalne jest umawianie si? dodatkowo za pomy?lny wynik sprawy. W umowie o wynagrodzenie za ?wiadczenie pomocy prawnej lub dodatkowej mo?na ustali? wysoko?? wynagrodzenia za sukces, tzn. pewien procent tego co staje si? pomy?lnym wynikiem sprawy. Nale?y zwróci? uwag?, ?e nie wyst?puj? ograniczenia w zakresie rodzaju spraw mog?cych by? obj?tymi umow? o dodatkowe wynagrodzenie. Ka?dorazowo jednak nale?y bra? pod uwag? element etyczny przy ustalaniu wysoko?ci wynagrodzenia. Jednocze?nie, nawet negatywne nastawienie klienta do strony przeciwnej nie powinno mie? wp?ywu na postaw? radcy prawnego, bowiem kszta?tuj?c swoje zachowanie powinien post?powa? w zgodzie z ogólnymi standardami etyki zawodowej, przeciwdzia?a? zaostrzeniu konfliktu oraz dzia?a? na rzecz pojednawczego rozwi?zania sporu.

Do obowi?zków radcy prawnego nale?y m.in. stosowanie si? do uchwa? organów samorz?dów, wspó?dzia?anie z samorz?dem w sprawach wykonywania zawodu, wykonywanie czynnego prawa wyborczego, terminowego op?acania sk?adek i inne. Ponadto, nale?y mie? na uwadze, ?e radca prawny nie mo?e podj?? si? prowadzenia sprawy bez zlecenia klienta lub osoby go reprezentuj?cej. Na radcy prawnym ci??y zatem obowi?zek m.in. ustalenia zakresu ?wiadczonej pomocy prawnej, ustalenia wynagrodzenia, czy przekazania informacji o ubezpieczeniu. Ponadto, nie mniej wa?nym obowi?zkiem jest informowanie klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony z klientem. Radca prawny ma obowi?zek wspó?dzia?ania z prawnikiem zagranicznym w okre?lonych sprawach.

W tym stanie rzeczy, wymagane jest zawarcie tzw. umowy o wspó?dzia?anie, której celem jest nie stwarzanie sytuacji dyskryminuj?cej. Tego rodzaju umowa powinna by? zawarta na pi?mie, w j?zyku polskim (lub fakultatywnie w innym j?zyku). Jednocze?nie, powinna zawiera? oznaczenie radcy prawnego i prawnika zagranicznego, nazw? ich kancelarii (spó?ki), informacje o tytule zawodowym prawnika zagranicznego uzyskanym w jego pa?stwie macierzystym, oznaczenie wpisu radcy prawnego na list? radców prawnych, wpisu prawnika z Unii Europejskiej na list? prawników zagranicznych wykonuj?cych w Polsce sta?? praktyk? oraz w?a?ciwego organu pa?stwa macierzystego, który wystawi? za?wiadczenie stwierdzaj?ce uprawnienie do wykonywania zawodu.

Jednocze?nie, w umowie nale?y oznaczy? przedmiot sprawy oraz klienta reprezentowanego przez prawnika zagranicznego, a tak?e sposób wspó?dzia?ania. Nie ma jednak zakazu przyjmowania zlecenia przeciwko by?emu klientowi, niemniej jednak nie jest dopuszczalne wyst?powanie w tej samej sprawie albo w sprawie z ni? zwi?zanej. Poj?cie „sprawa z ni? zwi?zana” oznacza, ?e jest ona oparta na tym samym stanie faktycznym i prawnym. Dotyczy zatem sytuacji, gdy przes?anki podmiotowo – przedmiotowe oraz ramy czasowe uzasadniaj? przyj?cie zwi?zku mi?dzy tymi sprawami. W ka?dym zatem przypadku wynagrodzenie ustalane jest na podstawie ca?okszta?tu okoliczno?ci maj?cych wp?yw na rozstrzygni?cie sprawy.Przeglądaj artykuły prawnicze