Cudzoziemcy

W tej sekcji zapoznacie si? Pa?stwo z omówieniem regulacji prawnych, odnosz?cych si? do cudzoziemców. Zawarli?my tu m.in. informacje o mo?liwo?ciach i ograniczeniach w nabywaniu nieruchomo?ci przez cudzoziemców oraz procedurze wydawania polskiej wizy. Ponadto b?dziecie Pa?stwo mogli si? dowiedzie? jakie kryteria decyduj? o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub zezwolenie na osiedlenie si?, a tak?e w jakim trybie i z jakich przyczyn cudzoziemca mo?na wydali? z Polski. Jednocze?nie pracodawcy znajd? w tym serwisie informacje dotycz?ce wymogów i zasad obowi?zuj?cych podczas zatrudniania cudzoziemców. W ?yciu codziennym przydatna dla obcokrajowców mo?e by? tak?e wiedza o nostryfikacji i uznawaniu dyplomów, w tym równie? innych zagranicznych dokumentów.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze