Dane osobowe

Poj?cie danych osobowych oznacza wszelkie informacje dotycz?ce zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jakie s? uprawnienia osób, których dane osobowe s? gromadzone, a tak?e jakich zasad nale?y przestrzega? podczas przetwarzania wspomnianych danych. Uzyskaj? Pa?stwo równie? informacje na temat danych szczególnie chronionych, w szczególno?ci wyja?nienia kiedy zakaz przetwarzania takich danych mo?e zosta? uchylony. Czytelników mo?e równie? zainteresowa? omówienie procedury rejestracji zbiorów danych osobowych zasad sk?adania skarg do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze