Nazwiska

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych trybu zmiany nazwisk, zasad nadawania imion, a tak?e wymogów warunkuj?cych dopuszczalno?? zmiany imienia i nazwiska oraz wiele innych. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. czy dopuszczalny b?dzie powrót do poprzedniego nazwiska, jakie nosi? ma??onek przed rozwodem, gdzie nale?y z?o?y? o?wiadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska, a tak?e jaki wybór maj? osoby wst?puj?ce w zwi?zek ma??e?ski odno?nie zmiany swojego nazwiska po ?lubie. Ponadto znajdziecie tu instrukcje co powinien zawiera? wniosek o zmian? imienia i nazwiska i w jaki sposób zaskar?y? ewentualn? odmow?.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze