Obywatelstwo polskie

Poj?cie obywatelstwa rozumiane jest jako pewna wi?? prawna, która ??czy osob? fizyczn? z danym pa?stwem. Obywatelstwo polskie mo?na naby? z mocy samego prawa, na podstawie aktu administracyjnego oraz w drodze o?wiadczenia woli osoby uprawnionej. Czytelnicy dowiedz? si? w jakich przypadkach mo?e nast?pi? równie? jego utrata. Jednocze?nie, zapoznacie si? Pa?stwo z zagadnieniami dotycz?cymi przes?anek uznania danej osoby za repatrianta oraz skutkami takiej decyzji. Warto zapozna? si? równie? z omówieniem zasad przyznawania Karty Polaka, czyli dokumentu potwierdzaj?cego przynale?no?? do Narodu Polskiego.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze