Ochrona prawnoautorska

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, który definiowany jest jako przejaw dzia?alno?ci twórczej o indywidualnym charakterze. W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jakie s? ?rodki ochrony praw autorskich maj?tkowych, a tak?e osobistych oraz jaki jest czas ochrony maj?tkowego prawa autorskiego. Czytelnicy przeczytaj? równie? o sposobach usuni?cia skutków naruszenia dóbr, czyli z?amania praw autorskich danej osoby, a tak?e mo?liwych do wyegzekwowania odszkodowa? z tego tytu?u.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze