Opieka i kuratela

W tej sekcji omówiono opiek? i kuratel? - instytucj? prawn? ustanawian? wyj?tkowo, z uwagi na wyst?pienie okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych samodzielne prowadzenie spraw danej osobie. Artyku?y zamieszczone w tej sekcji wyja?ni? Pa?stwu zakres zastosowania kurateli oraz opieki, a tak?e dopuszczalno?? zwolnienia opiekuna ze sprawowania swoich obowi?zków. Wyja?niono równie?, jakie zdarzenia wywo?uj? skutek w postaci ustania kurateli, s? nimi m.in. za?atwienie konkretnej sprawy, uchylenie ubezw?asnowolnienia cz??ciowego i inne.

 

 

 



Przeglądaj artykuły prawnicze