Opieka i ubezw?asnowolnienie

Ubezw?asnowolnienie polega na ograniczeniu lub pozbawieniu osoby fizycznej zdolno?ci do czynno?ci prawnej. Czytelnicy dowiedz? si? w jakim trybie przeprowadza si? post?powanie w sprawach o ubezw?asnowolnienie, co powinien zawiera? wniosek o ubezw?asnowolnienie, a tak?e kto jest uprawni do z?o?enia takiego wniosku. Jak broni? si? przed ubezw?asnowolnieniem i jakich przypadkach s?d mo?e uchyli? ubezw?asnowolnieniem przeczytacie Pa?stwo w zamieszczonych tu materia?ach.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze