Oznaczenie geograficzne

Oznaczenie geograficzne to skojarzenie danego produktu z charakterystycznymi miejscem jego powstania. Taki produkt rolny uzyskuje ochron? dzi?ki publikacji w rejestrze oznacze? geograficznych, prowadzonym przez Urz?d Patentowy. W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jak odbywa si? procedura rejestracji oznacze? geograficznych i nazw pochodzenia oraz jakie warunki rejestracyjne powinien spe?ni? produkt. Dowiecie si? równie? w jakich przypadkach mo?na odmówi? prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze