Oznaczenie przedsi?biorstwa

Oznaczenie przedsi?biorcy w obrocie gospodarczym nazywa si? firm?. W niniejszej sekcji przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? prawa firmowego dotycz?cych oznaczenia przedsi?biorstwa. Przeczytacie tu Pa?stwo nie tylko na temat ochrony prawnej nazewnictwa firmowego, ale równie? logotypów, adresów internetowych, znaków towarowych czy wzorów u?ytkowych, funkcji indywidualizuj?cej firm?, a tak?e. Dowiedz? si? Pa?stwo równie? czym jest funkcja indywidualizuj?ca przedsi?biorstwo i jakie warunki powinna spe?nia? nazwa firmy z uwzgl?dnieniem poszczególnych form prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze