Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych czyli popularny PIT jest podatkiem bezpo?rednim, który p?ac? osoby fizyczne od swoich dochodów. Co istotne PIT musimy ui?ci?, nie tylko od zarobków z umowy o prac?, czy dzia?alno?ci gospodarczej, ale równie? np. od zysków z lokat funduszy i akcji, wygranych w konkursach, czy te? otrzymanych nieodp?atnie od pracodawcy ?wiadcze?. W niniejszej sekcji znajdziecie Pa?stwo informacje o zakresie opodatkowania PIT, zwolnieniach i odliczeniach podatkowych. Opisali?my tutaj równie? mo?liwe formy opodatkowania oraz metody rozliczania podatku.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze