Post?powanie patentowe

Zach?cam do zapoznania si? z zagadnieniami dotycz?cymi zasad obowi?zuj?cych w post?powaniu patentowym. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. gdzie nale?y si? zg?osi? w celu zarejestrowania patentu, jaka jest procedura oraz do kogo nale?y pierwsze?stwo w jego uzyskaniu. Przede wszystkim jednak zawarli?my w niniejszej sekcji informacje co zgodnie z prawem mo?e, a co nie mo?e podlega? opatentowaniu. Dodali?my tu równie? materia?y opisuj?ce zawód rzecznika patentowego oraz roli rzeczników patentowych w post?powaniu rejestracyjnym.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze