Prawa autorskie i pokrewne

Przedmiotem zainteresowania prawa autorskiego s? wszelkie przejawy ludzkiej dzia?alno?ci twórczej o indywidualnym charakterze, przedstawione w postaci „utworu”. Natomiast prawa pokrewne odnosz? si? do dziedzin nie podlegaj?cych prawu autorskiemu, takich jak m.in. prawo do artystycznych wykona?. Z Materia?ów zawartych w tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo m.in. czym, w rozumieniu przepisów jest utwór oraz czego dotyczy jego ochrona prawnoautorska,. Starali?my si? równie? przedstawi? do czego uprawnie posiadanie maj?tkowych i osobistych praw autorskich do danego dzie?a. Zach?camy równie? do zapoznania si? z omówieniem regulacji prawnoautorskich zawartych w konwencjach mi?dzynarodowych.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze