Prawa autorskie w internecie

Wed?ug prawa autorskiego, do utworów zalicza si? nie tylko teksty literackie, czy reporterskie, ale równie? inne utwory zamieszczane w Internecie. W tej sekcji uzyskaj? Pa?stwo informacje na temat prawnych aspektów zarówno wykorzystania zdj?? w Internecie, a tak?e rozpowszechniania i pobierania plików z Internetu. Naruszenie praw autorskich prowadzi do powstania odpowiedzialno?ci cywilnej i karnej. W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jak? ochron? prawnoautorsk? obj?te s? programy komputerowe oraz czy obejmuje ona wszelkie formy wyra?enia programu, takie jak m.in. publikacje kodu ?ród?owego.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze