Prawo do odmian i w?asno?? przemys?owa w rolnictwi

Przedstawiamy pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych prawa do odmian oraz w?asno?ci przemys?owej w rolnictwie. Rolnictwo bowiem w ostatnich latach równie? sta?o si? bran??, w której istotna rol? odgrywa szeroko poj?te prawo w?asno?ci intelektualnej. Sta?o si? to g?ównie za spraw? mo?liwo?ci rejestracji nowych odmian ro?lin. Dowiedz? si? tutaj Pa?stwo m.in. jak ubiega? si? o wpis do rejestru odmian i kto mo?e tego dokona?. Jednocze?nie, znajd? Pa?stwo informacje na temat takich zagadnie?, jak biopiractwo, bioró?norodno??, czy te? dopuszczalno?ci opatentowania sekwencji genów na takich samych zasadach jak wynalazki.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze