Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe to specyficzna cz??? prawa karnego normuj?ca odpowiedzialno?? za czyny naruszaj?ce interesy finansowe pa?stwa zwane przest?pstwami i wykroczeniami skarbowymi. Ta dziedzina prawa, znajduj?c si? niejako na styku prawa karnego, finansowego i podatkowego, zosta?a uregulowana w odr?bnym akcie prawnym i zawiera nieco inne zasady odpowiedzialno?ci oraz odr?bny katalog kar. W niniejszej sekcji pragniemy scharakteryzowa? pokrótce prawo karnoskarbowe materialne, procesowe oraz wykonawcze, a tak?e przedstawi? najcz?stsze przest?pstwa i wykroczenia skarbowe.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze