Projekty wynalazcze

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych projektów wynalazczych. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. jakie cechy powinien spe?nia? wynalazek, aby móg? podlega? opatentowaniu, a tak?e kiedy wynalazek mo?e zosta? uznany za tajny. Ponadto, omówili?my równie? kryteria, jakie powinien spe?nia? projekt racjonalizatorski oraz jakie prawa przys?uguj? samym racjonalizatorom. Czy odkrycia i teorie naukowe mog? zosta? uznane za wynalazek? Na to i wiele innych pyta? uzyskaj? Pa?stwo odpowied? w materia?ach zawartych w niniejszej sekcji.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze