Przedawnienie

Przedawnienie w prawie karnym mo?e dotyczy? dwóch aspektów odpowiedzialno?ci sprawcy. Przedawnienie ?cigania oznacza, ?e ubieg?a karalno?? pope?nionego przest?pstwa, co oznacza, ?e nie mo?na wszcz?? post?powania i os?dzi? sprawcy czynu. Przedawnienie mo?e równie? dotyczy? wykonania orzeczonej kary, w przypadku gdy sprawca jej nie odby?. W niniejszej sekcji przybli?ono równie? problematyk? zatarcia skazania, czyli uznania skazania za nieby?e.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze