Przeniesienie i korzystanie z praw autorskich

Zach?cam do zapoznania si? z omówieniem zagadnie? dotycz?cych zasad przeniesienia i korzystania z praw autorskich oraz wskazaniem kategorii dozwolonego u?ytku publicznego. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. co mo?e w swej tre?ci regulowa? umowa o przeniesienie i o korzystanie z praw autorskich, jakie prawa ma nabywca orygina?u utworu wzgl?dem twórcy, a tak?e jak? funkcj? spe?nia licencja przymusowa, czyli upowa?nienie dla osób trzecich do korzystania z chronionego wynalazku, udzielane przez Urz?d Patentowy w okre?lonych przypadkach. Niejednego z Pa?stwa zainteresuje zakres u?ycia utworu cytowanego oraz licencji ograniczonej lub pe?nej i wiele innych zagadnie?. Bardzo interesuj?ce zagadnienia. Zach?cam do lektury!

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze