Tajemnica przedsi?biorstwa

Tajemnica przedsi?biorstwa jest dobrem chronionym prawem. Dowiedz? si? Pa?stwo jakie informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa, poza tymi dotycz?cymi klientów, rynków zbytu czy procedur oraz jakie skutki wywo?uje naruszenie tajemnicy przedsi?biorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji. Czy mo?liwo?? zastrze?enia informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa mo?e by? ograniczona w procedurach zamówie? publicznych? Na to i wiele innych pyta? uzyskaj? Pa?stwo odpowied?.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze