Wykroczenia drogowe

Do wykrocze? drogowych ustawa zalicza mi?dzy innymi: 1) prowadzenie pojazdu w stanie po spo?yciu alkoholu, 2) tamowanie ruchu, 3) niezastosowanie si? do obowi?zuj?cych znaków drogowych i wiele innych. Zach?cam do poszerzenia wiedzy na ten temat. W tej sekcji uzyskaj? Pa?stwo informacje na temat m.in. odpowiedzialno?ci za wykroczenie drogowe oraz sankcji jakie gro?? za prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów. Zaciekawi niejednego z Czytelników omówienie, co powinien zawiera? mandat karny, mandat karny zaoczny oraz kredytowany. Jakie s? skutki jego nieuiszczenia oraz czy ka?dorazowo zobowi?zani jeste?my w przypadku jego na?o?enia taki mandat przyj???

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze