Wzory u?ytkowe i przemys?owe

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych wzorów u?ytkowych, podlegaj?cych ochronie ze strony Urz?du Patentowego. Wzór u?ytkowy powinien zawiera? dwie cechy, pierwsza to cecha nowo?ci, druga to cecha u?yteczno?ci. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. jaki jest zakres ochrony oraz na jaki okres mo?e ona zosta? udzielona. Czy dopuszczalna jest zmiana wniosku patentowego na odpowiedni wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór u?ytkowy w toku post?powania? Na to i wiele innych pyta? uzyskaj? pa?stwo odpowied?.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze