Znaki towarowe

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych funkcji znaków towarowych, oraz procedury krajowej rejestracji znaku towarowego. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. co oznacza prawo wy??cznego u?ywania znaku towarowego oraz na jakim obszarze rozci?ga si? jego ochrona. W Unii Europejskiej ochron? obj?ty jest wspólnotowy znak towarowy, który ma charakter jednolity. Czytelnicy przeczytaj? m.in. o skutkach naruszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz kosztach zwi?zanych z jego rejestracj?. Zach?cam do lektury!

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze