Zadania prokuratury


Podstawowym i g?ównym zadaniem prokuratury jest strze?enie praworz?dno?ci i czuwanie nad ?ciganiem przest?pstw. Zadania te wykonywane s? w kilku formach. Pierwsz? z nich jest prowadzenie albo nadzorowanie post?powania przygotowawczego w sprawach karnych, a tak?e sprawowanie funkcji oskar?yciela publicznego przed s?dami. Szczegó?owy zakres uprawnie? przys?uguj?cych prokuratorom wyst?puj?cym w takich sprawach oraz ich obowi?zków reguluj? przepisy, które normuj? post?powanie karne. W sprawach cywilnych i karnych prokuratorzy mog? wytacza? powództwa, a w post?powaniu s?dowym w sprawach cywilnych oraz ze stosunku pracy i ubezpiecze? spo?ecznych mog? sk?ada? wnioski i bra? udzia? w tych post?powaniach.

Innym zadaniem prokuratorów jest podejmowanie ?rodków przewidzianych prawem, które zmierzaj? do prawid?owego oraz jednolitego stosowania prawa zarówno w post?powaniu s?dowym, administracyjnym, jaki i w sprawach o wykroczenia, a tak?e w innych post?powaniach. Prokuratorzy sprawuj? równie? nadzór nad wykonaniem postanowie? o tymczasowym aresztowaniu, a tak?e innych decyzji o pozbawieniu wolno?ci. Zadaniem niezwi?zanym bezpo?rednio ze zwalczaniem przest?pstw jest wspó?praca z jednostkami naukowymi w przedmiocie prowadzenia bada?, które dotycz? problematyki przest?pczo?ci, jej zwalczania oraz jej zapobiegania i kontroli.

W zakresie administrowania danymi osobowymi gromadz?, przetwarzaj? i analizuj? w systemach informatycznych dane, w tym dane osobowe, pochodz?ce z prowadzonych albo nadzorowanych na podstawie ustawy post?powa?, jak równie? z udzia?u w post?powaniu s?dowym, administracyjnym lub innych post?powaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustaw. W przypadku post?powania administracyjnego prokuratorzy mog? zaskar?a? do s?du niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz mog? bra? udzia? w post?powaniach s?dowych w sprawach zgodno?ci z prawem takich decyzji.

Jednocze?nie, je?eli inne organy pa?stwowe prowadz? dzia?alno?? w zakresie ?cigania przest?pstw, to prokuratorzy maj? obowi?zek koordynowa? tak? dzia?alno??. Prokuratorzy wspó?pracuj? równie? z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb?dnym do realizacji jego zada? ustawowych. Do ich zada? nale?y równie? opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz inne czynno?ci okre?lone w ustawach szczegó?owych. W odniesieniu do uchwa?y organu samorz?du terytorialnego prokurator mo?e równie? wyst?pi? do s?du administracyjnego o stwierdzenie jej niewa?no?ci.Przeglądaj artykuły prawnicze