Prawo upad?o?ciowe i naprawcze

W tym dziale przygotowali?my omówienie zagadnie? dotycz?cych prawa upad?o?ciowego i naprawczego. Poznaj? Pa?stwo m.in. jakie obowi?zuj? zasady w post?powaniu upad?o?ciowym i naprawczym oraz jakie obowi?zki pe?ni? uczestnicy tego post?powania, tj. przyk?adowo - nadzorca s?dowy, zarz?dca, komornik oraz syndyk. Zach?cam do zapoznania si? z wyja?nieniami dotycz?cymi skutków og?oszenia upad?o?ci w stosunku do osoby upad?ego. Czytelnicy znajd? równie? informacje dotycz?ce upad?o?ci konsumenckiej, która mo?e zosta? og?oszona wobec osoby fizycznej, nie prowadz?cej dzia?alno?ci gospodarczej.

 

 

Post?powanie upad?o?ciowe i naprawcze

W tej sekcji znajduje si? omówienie zasad ...

Uczestnicy post?powania upad?o?ciowego

W tej sekcji znajduje si? omówienie zagadnie? ...

Uk?ad w post?powaniu upad?o?ciowym

W przypadku og?oszenia upad?o?ci zawarcie uk?adu ...

Upad?o?? i niewyp?acalno??

Upad?o?? og?asza si? w stosunku do d?u?nika, który ...

Upad?o?? konsumencka

Upad?o?? konsumencka mo?e zosta? og?oszona w stosunku ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze