Sprzeda?

W tym dziale przedstawiamy Pa?stwu omówienie rodzajów sprzeda?y oraz ich charakterystyk?. Dowiedz? si? Pa?stwo m.in. o zasadach sprzeda?y internetowej, konsumenckiej, a tak?e o sprzeda?y towarów, rzeczy u?ywanych, us?ug czy nieruchomo?ci. Czytelnicy przeczytaj?, kiedy przys?uguje prawo odst?pienia w przypadku zakupów w portalach aukcyjnych oraz o tym kiedy przys?uguje reklamacja towaru zakupionego w Internecie. Ponadto, zaciekawi? Czytelników równie? informacje dotycz?ce ogólnych zasad sprzeda?y nieruchomo?ci, w tym nieruchomo?ci publicznych. Znajomo?? niedozwolonych postanowie? umownych w transakcjach konsumenckich b?dzie pomocna w praktyce. W tym dziale znajd? Pa?stwo informacje na temat reklamacji artyku?ów spo?ywczych, gwarancji przy sprzeda?y konsumenckiej oraz obowi?zków sprzedawcy wzgl?dem konsumenta i wiele innych. Zach?cam do lektury!

 

 

Sprzeda? internetowa

Handel elektroniczny, czyli e-commerce jest coraz ...

Sprzeda? konsumencka

Przedmiotem sprzeda?y konsumenckiej s? rzeczy ruchome, ...

Sprzeda? nieruchomo?ci

Sprzeda? nieruchomo?ci odbywa si? na mocy dwustronnej ...

Sprzeda? rzeczy u?ywanych

Za towary u?ywane uznaje si? wszelkie rzeczy ruchome, ...

Sprzeda? towarów

Sprzedawca i kupuj?cy, jako strony umowy sprzeda?y, ...

Sprzeda? us?ug

?wiadczenie us?ug mo?e odbywa? si? w ró?nych formach. ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze