Prawo w rodzinie

W tym dziale znajd? Pa?stwo omówienie zagadnie? dotycz?cych prawa rodzinnego. Lektura poni?ej zamieszczonych artyku?ów, dotycz?cych m.in. obowi?zku alimentacyjnego rozumianego jako obligatoryjne ?wiadczenia na rzecz osób fizycznych, a tak?e instytucji adopcji (przysposobienia) oraz jej skutków prawnych, zaciekawi niejednego Czytelnika.

Ponadto, w tym dziale omówione zosta?y równie? regulacje odnosz?ce si? do relacji mi?dzy ma??onkami, okre?laj?ce ich prawa i wzajemne obowi?zki. Informacje dotycz?ce zasad ustalania pochodzenia dziecka ma??e?skiego i pozama??e?skiego i zwi?zane z tym domniemania, a tak?e przes?anki rozwi?zania zwi?zku ma??e?skiego przez s?d poprzez orzeczenie rozwodu u?atwi? Pa?stwu zrozumienie tej ga??zi prawa oraz zastosowanie tych przepisów. Zach?cam do lektury wszystkich artyku?ów zamieszczonych w tym dziale.

 

 

Adopcja

Adopcja (przysposobienie) jest rozumiana jako prawne ...

Alimenty

Obowi?zek alimentacyjny mo?e wynika? z pokrewie?stwa, ...

Konkubinat

Poj?cie konkubinatu odnosi si? do nieformalnego ...

Ojcostwo i macierzy?stwo

Ojcostwo - odmiennie ni? macierzy?stwo - polega na ...

Opieka i kuratela

W tej sekcji omówiono opiek? i kuratel? - instytucj? ...

Prawa dziecka

W tej sekcji omówione zosta?y prawa dziecka. Dowiedz? ...

Prawa i obowi?zki ma??onków

W tej sekcji poznacie Pa?stwo regulacje kreuj?ce w ...

Rodzinne udogodnienia podatkowe i socjalne

W tej sekcji omówione zosta?y zagadnienia dotycz?ce ...

Separacja i rozwód

W tej sekcji omówiona zosta?a mo?liwo?? rozwi?zania ...

Stosunki maj?tkowe w ma??e?stwie

W tej sekcji omówiono sytuacj? maj?tkow? ma??onków. ...

Umowy w ma??e?skie

Umowy maj?tkowe ma??e?skie zawierane s? pomi?dzy ...

Zawarcie ma??e?stwa

W tej sekcji omówione zosta?y konieczne przes?anki do ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze