Umowy i zobowi?zania

W tym dziale omówiono zagadnienia dotycz?ce prawa zobowi?za?. Czytelników zach?camy do przeczytania informacji na temat form wymaganych dla dokonania danych czynno?ci prawnych, m.in. dotycz?cych przeniesienia w?asno?ci. Wiedza o tym, co powinny zawiera? w swej tre?ci umowy maj?ce powszechne zastosowanie w ?yciu codziennym, takie jak umowa najmu, dzier?awy czy inne, m.in. o ?wiadczenie us?ug, zainteresuje niejednego z Pa?stwa. Czytelnicy poznaj? przes?anki powstania odpowiedzialno?ci kontraktowej, a tak?e istot? bezpodstawnego wzbogacenia. Wiedza na temat sposobów naprawienia szkody oraz roszcze? wierzycieli wobec d?u?ników b?dzie przydatna w praktyce. Ponadto, zach?cam do poszerzenia wiedzy na temat skutków prawnych zawarcia umowy przedwst?pnej, przes?anek od których zale?y jej wa?no?? oraz wielu innych zagadnie? prawnych.

 

 

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie polega na osi?gni?ciu ...

Formy czynno?ci prawnych

Poj?cie form czynno?ci prawnych dotyczy sposobu ...

Najem, dzier?awa i leasing

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jak kszta?tuje si? ...

Naruszenie postanowie? umowy

Niespe?nienie ?wiadczenia przez stron?, do którego ...

Odpowiedzialno?? za szkod?

Odpowiedzialno?? kontraktowa wynika z niewykonania lub ...

Podmiotowo?? i zdolno?? prawna

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Przedawnienie roszcze?

Skutkiem przedawnienia roszcze? jest niemo?liwo?? ich ...

Spe?nienie ?wiadczenia i wyga?ni?cie zobowi?zania

Obowi?zek spe?nienia ?wiadczenia spoczywa na d?u?niku. ...

Sposoby zawierania umów

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Swoboda umów i jej ograniczenia

Swoboda stron polegaj?ca na kszta?towaniu stosunku ...

Umowy nienazwane i pozosta?e

Umowa nienazwana to umowa nieuregulowana przepisami ...

Umowy o ?wiadczenie us?ug

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jak kszta?tuje si? ...

Umowy przenosz?ce w?asno??

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jak kszta?tuje si? ...

Umowy transportowe i magazynowe

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie, co w swej tre?ci ...

Wa?no?? umowy

Przedstawiamy Pa?stwu zagadnienia dotycz?ce przes?anek ...

Wierzyciele i d?u?nicy

W tej sekcji zawarte zosta?y informacje dotycz?ce ...

Zako?czenie umowy

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze