Prawo karne

W tym dziale opisali?my zagadnienia z zakresu szeroko poj?tego prawa karnego materialnego, zwi?zane z odpowiedzialno?ci? prawn? za czyny zabronione b?d?ce przest?pstwami. Znajd? tutaj Pa?stwo informacje na temat czynów zabronionych pod gro?b? kary, ustalania sprawstwa poszczególnych przest?pstw, a tak?e katalogu kar i ?rodków karnych i zabezpieczaj?cych prawnie przewidzianych wobec sprawców i podejrzanych. W dziale tym zamie?cili?my równie? artyku?y dotycz?ce okoliczno?ci wy??czaj?cych win? oraz karalno?? danego czynu, a tak?e przedawnienia karalno?ci przest?pstwa oraz wykonania orzeczonej kary. Ponadto opisane s? tutaj tak?e instytucje pa?stwowe zajmuj?ce si? ?ciganiem przest?pstw, takie jak policja oraz prokuratura. Tutaj w??czyli?my równie? sekcj? dotycz?c? prawa karnego skarbowego.

 

 

Aresztowanie i inne ?rodki zabezpieczaj?ce i zapob

?rodki zapobiegawcze to instrumenty przewidziane przez ...

Kary i ?rodki karne

W tej sekcji przedstawiono poj?cie oraz katalog kar, ...

Mi?dzynarodowe aspekty prawa karnego

W sekcji tej omówiono problematyk? odpowiedzialno?ci ...

Policja

Policja to umundurowana formacja powo?ana przez ...

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe to specyficzna cz??? prawa ...

Prokuratura

Prokuratura jest urz?dem pa?stwowym powo?anym przede ...

Przedawnienie

Przedawnienie w prawie karnym mo?e dotyczy? dwóch ...

Rodzaje przest?pstw

W tej sekcji przedstawiamy Pa?stwu omówienie ...

Sprawstwo przest?pstwa

Prawo karne wyró?nia ró?ne formy pope?nienia ...

Wy??czenie winy i karalno?ci

W niniejszej sekcji opisujemy sytuacje, w których ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze