Finanse i ubezpieczenia

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych finansów i ubezpiecze?.. Zawarli?my tutaj materia?y z szeroko poj?tego prawa bankowego, finansowego oraz ubezpieczeniowego. Opisany zakres tematyczny wzbogacili?my ponadto o teksty dotycz?ce obrotu gie?dowego oraz instrumentów rynku finansowego. Je?li planujecie Pa?stwo zaci?gn?? kredyt lub po?yczk?, czy te? przeciwnie, ulokowa? swoje pieni?dze zapraszamy do lektury. Wielu czytelników mog? równie? zainteresowa? zagadnienia, dotycz?ce obrotu papierami warto?ciowymi, instytucji finansowych, czy omówienie szerokiego katalogu ubezpiecze? (m.in. turystycznych, osobowych, maj?tkowych, zdrowotnych).

 

 

Bankowo?? elektroniczna

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Instytucje finansowe

Instytucje finansowe, takie jak m.in. banki, musz? ...

Inwestycje kapita?owe

Coraz cz??ciej w mediach porusza si? konieczno?? ...

Po?yczki i kredyty

Charakterystyka umowy kredytu bankowego oraz znajomo?? ...

Polisa na ?ycie i ubezpieczenia osobowe

Form? nowoczesnego inwestowania ?rodków pieni??nych ...

Rynek gie?dowy

Gie?dy, rozumiane jako spotkania handlowe, ...

Spory z zakresu ubezpiecze?

Interesy osób ubezpieczaj?cych, ubezpieczonych oraz ...

Tajemnica bankowa

Tajemnica bankowa zobowi?zuje do nieujawniania przez ...

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowi?zkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ...

Ubezpieczenia maj?tkowe

Przedmiotem ubezpieczenia maj?tkowego jest interes ...

Ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej

Nawi?zanie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. ...

Ubezpieczenia turystyczne

Przedstawiamy omówienie ofert ubezpiecze? ...

Ubezpieczenia zdrowotne i NNW

Obowi?zek zapewnienia ka?demu obywatelowi opieki ...

Umowy ubezpieczeniowe

Przedstawiamy omówienie zagadnie? zwi?zanych z ...

Us?ugi i rozliczenia bankowe

W ostatnim czasie banki rozszerzaj? zakres swoich ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze