Podatki

Podobno jedyne pewne rzeczy na tym ?wiecie to: ?mier? i podatki. Faktycznie, podatki dotycz?, w ró?nym zakresie w?a?ciwie ka?dego cz?owieka, a wraz z nimi szereg obowi?zków,
m.in. zg?oszenia obowi?zku podatkowego, obliczenia wysoko?ci podatku, wype?nienia i z?o?enia deklaracji podatkowej, wreszcie zap?acenia nale?nego podatku. Z lektury materia?ów zamieszczonych w niniejszym dziale dowiecie si? Pa?stwo jak prawid?owo wykona? te obowi?zki. Opisali?my tutaj ponadto system podatkowy oraz podstawowe podatki i op?aty obowi?zuj?ce w naszym kraju, a tak?e informacje na temat sposobu ich obliczania. Ponadto materia?y tu zamieszczone wzbogacili?my o informacje na temat kontroli i post?powania podatkowego oraz przest?pstwach i wykroczeniach podatkowych.

 

 

C?o i akcyza

C?o to szczególny rodzaj op?aty, któr? uiszcza si? ...

Inne podatki i op?aty

Prócz regularnie ponoszonych obci??e? podatkowych, ...

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa mo?e spotka? ka?dego podatnika. ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych czyli popularny ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Z lektury materia?ów zamieszczonych w niniejszej ...

Podatek le?ny i rolny

Podatkiem le?nym i rolnym opodatkowane s? grunty ...

Podatek od czynno?ci cywilnoprawnych

W ?yciu codziennym najcz??ciej spotykamy si? z ...

Podatek od nieruchomo?ci i podatki lokalne

Podatek od nieruchomo?ci jest podatkiem lokalnym ...

Podatek VAT

Podatek od towarów i us?ug, czyli VAT dotyczy ...

Post?powanie w sprawach podatkowych

Post?powanie podatkowe to rodzaj post?powania ...

Przest?pstwa i wykroczenia podatkowe

Przez przest?pstwa i wykroczenia podatkowe rozumiemy ...

System podatkowy

System podatkowy jest jednym z g?ównych narz?dzi ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze