Prawo i programy unijne

W tym dziale przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych prawa unijnego oraz charakterystyk? programów unijnych. Przeczytacie Pa?stwo o zadaniach i funkcjach instytucji unijnych, takich jak Komitet Regionów, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i wielu innych. Wyja?nienie regulacji dotycz?cych u?atwie? dla obywateli UE, w zakresie m.in. uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich UE oraz ?wiadcze? rodzinnych w UE mo?e by? wielu czytelnikom pomocne równie? w ?yciu prywatnym.

 

 

Instytucje unijne

W tej sekcji przedstawiamy Pa?stwu omówienie ...

Prawo unijne a prawo krajowe

Prawo w?a?ciwe dla stosunków z elementem ...

U?atwienia dla obywateli UE

W tej sekcji omówione zosta?y zagadnienia dotycz?ce ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze