Konsumenci

Wszyscy jeste?my konsumentami, jak stwierdzi? kiedy? J.F. Kennedy. Zakupy na nasze cele osobiste, których dokonujemy na co dzie? kupuj?c chleb, odzie?, czy telewizor kwalifikujemy zatem jako tzw. sprzeda? konsumenck?.. Dzi?ki lekturze materia?ów niniejszego dzia?u poznacie Pa?stwo prawa przys?uguj?ce wam przy transakcjach konsumenckich zawieranych zarówno przy zwyk?ych zakupach jak i przez internet. Zamie?cili?my tutaj równie? informacje na temat mo?liwo?ci dochodzenia ewentualnych roszcze? zwi?zanych ze sprzeda?? konsumenck?. Ponadto, niniejszy dzia? wzbogacili?my o wskazówki prawne dotycz?ce praw nabywców w transakcjach znanych z ?ycia codziennego, których jednak przepisy prawne nie kwalifikuj? jako sprzeda?y konsumenckiej, np. zakupu wczasów, czy wycieczek, us?ug fryzjerskich, wynajmu mieszka?, czy zaci?gania kredytów.

 

 

?wiadczenie us?ug na rzecz konsumentów

Zgodnie prawem, przepisy o sprzeda?y konsumenckiej ...

Dochodzenie roszcze? w sprawach konsumenckich

Zdarza si?, ?e kupimy towar wadliwy, lub niezgodny z ...

E-handel i e-us?ugi

E-handel, czyli sprzeda? internetowa rozwija si? w ...

Instytucje ochrony konsumentów

Wzorem innych pa?stw Unii Europejskiej, tak?e w Polsce ...

Kredyt konsumencki

Umowa kredytu konsumenckiego charakteryzuje si? tym, ...

Lokatorzy

Najemcy lokali to w pewnym sensie równie? konsumenci, ...

Odpowiedzialno?? za produkt niebezpieczny

Niebezpiecznym jest produkt, który nie zapewnia ...

Prawa konsumenta

W tej sekcji zawarli?my informacje na temat praw ...

Sprzeda? konsumencka

Przez sprzeda? konsumenck? rozumiemy transakcje ...

Tury?ci i wyjazdy zorganizowane

Tak?e nabywcy us?ug turystycznych mog? liczy? na pewn? ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze