Prawa obywatelska i prawa cz?owieka

Przez prawa cz?owieka rozumiemy zespó? praw i wolno?ci, które przys?uguj? ka?demu cz?owiekowi. Nie ma przy tym znaczenia narodowo??, rasa, p?e?, j?zyk, wyznanie, itp. Obejmuj? one warto?ci najistotniejsze dla cz?owieka, takich jak ?ycie, godno??, wolno??, czy swobodny rozwój. Prawa obywatelskie natomiast zwi?zane s? z obywatelstwem danego kraju, np. prawa polityczne, ekonomiczne, czy socjalne.

W niniejszym dziale wyszczególniamy i charakteryzujemy prawa i wolno?ci obj?te ochron?, nie tylko na gruncie prawa krajowego i unijnego, ale równie? mi?dzynarodowego, jak równie? ?rodków ochrony praw jednostki oraz instytucji w tym celu powo?anych. Ponadto znajd? tu Pa?stwo informacje na temat regulacji maj?cych na celu zapobieganie dyskryminacji oraz stwarzanie równych szans podmiotom. W tym dziale równie? zawarli?my sekcje dotycz?c? prawa do prywatno?ci oraz zagadnie? prawnych z nim zwi?zanych.

 

 

Niedyskryminacja i równe szanse

Dyskryminacja to nierówne, zró?nicowane traktowanie, ...

Ochrona praw jednostki

W niniejszej sekcji próbujemy scharakteryzowa? ró?ne ...

Prawa cz?owieka

Prawa cz?owieka przys?uguj? ka?dej jednostce, ...

Prawa obywatelskie

Prawa i wolno?ci obywatelskie to uprawnienia ...

Prywatno??

Prawo do prywatno?ci to szczególny rodzaj dóbr ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze