Prawo pracy

Kodeks pracy reguluje indywidualne stosunki prawa pracy zachodz?ce mi?dzy danym pracownikiem i pracodawc?, jak równie? te dotycz?ce zbiorowego prawa pracy – uk?adów zbiorowych pracy. W tym dziale omówione zosta?y nie tylko zasady prawa pracy i ?ród?a prawa pracy, ale w szczególno?ci zagadnienia wyja?niaj?ce jakie s? sposoby nawi?zania stosunku pracy, omówienie zakresu odpowiedzialno?ci pracownika i jego obowi?zków i wiele innych. Informacje dotycz?ce praw pracowniczych, zasad rozwi?zania umów o prac? oraz dotycz?ce wymogów bezpiecze?stwa i higieny pracy, czy regulacji dotycz?cych urlopów zaciekawi? niejednego z Czytelników.

W tym dziale omówione zosta?y ponadto obowi?zki innych podmiotów w sprawach: bezpiecze?stwa i higieny pracy, zawierania, rejestrowania i rozwi?zywania uk?adów zbiorowych pracy, czy rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

 

Czas pracy

Elementem organizacji pracy jest stosowana w praktyce ...

Formy zatrudnienia

W tej sekcji przedstawiamy Pa?stwu omówienie ...

Nawi?zanie stosunku pracy

Zatrudnienie jest równoznaczne z nawi?zaniem stosunku ...

Obowi?zki i odpowiedzialno?? pracownika

W tej sekcji poznacie Pa?stwo jakie s? obowi?zki stron ...

Podró?e s?u?bowe

W tej sekcji omówiono dopuszczalno?? wydania ...

Praca za granic?

Delegowanie pracowników za granic? przez pracodawc? ...

Prawa i obowi?zki pracodawców

Regulacje kodeksu pracy wskazuj? jedynie przyk?adowe ...

Prawa pracownicze

Podstawowe obowi?zki pracownicze reguluj? nie tylko ...

Rozwi?zanie umowy o prac?

Skutkiem rozwi?zania umowy o prac? jest zako?czenie ...

Spory z zakresu prawa pracy

Spory z zakresu prawa pracy mog? mie? wiele ?róde?. W ...

Umowy zlecenia i o dzie?o

Umowa zlecenia polega na wykonaniu przez przyjmuj?cego ...

Urlopy

Urlopy wypoczynkowe gwarantuj? pracownikowi d?u?szy, ...

Wymogi BHP

Bezpiecze?stwo i higiena pracy jest poj?ciem z?o?onym. ...

Zbiorowe prawo pracy

Regulamin pracy jest aktem wewn?trzzak?adowym. Lektura ...

Zwi?zki zawodowe

Zwi?zkiem zawodowym w Polsce jest dobrowolna i ...

Zwolnienia chorobowe i inne

Przyczynami niezdolno?ci do pracy uzasadniaj?cymi ...

Zwolnienia grupowe

Na rynku pracy coraz cz??ciej z pracownikami ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze