Nieruchomo?ci

W tym dziale zamieszczamy informacje na temat obrotu nieruchomo?ciami. Znajomo?? tytu?ów prawnych do nieruchomo?ci oraz zasad prowadzenia ksi?g wieczystych, zaciekawi niejednego z czytelników. Warto zapozna? si? z informacjami dotycz?cymi form w jakich mo?liwe jest nabycie prawa w?asno?ci, a tak?e wskazaniem czy i jakie klauzule uznawane s? za niedozwolone w umowach deweloperskich. Zaciekawi? Czytelników informacje na temat sposobów i trybu dokonywania podzia?ów nieruchomo?ci. Dowiedz? si? Pa?stwo, kto mo?e by? partycypantem, a tak?e jaki zakres dzia?alno?ci maj? towarzystwa budownictwa spo?ecznego. Informacje dotycz?ce obowi?zków lokatorów w zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie, a tak?e omawiaj?ce dopuszczalno?? odwo?ania od podwy?ki czynszu zainteresuj? niejednego Czytelnika. Zach?cam do pog??bienia wiedzy na ten temat.

 

 

Hipoteka

W tej sekcji przedstawiamy Pa?stwu omówienie ...

Inne tytu?y prawne do nieruchomo?ci

W tej sekcji znajd? Pa?stwo informacje wskazuj?ce ...

Ksi?gi wieczyste i ewidencje nieruchomo?ci

Prowadzenie ksi?g wieczystych, b?d?cych urz?dowymi ...

Nieruchomo?ci rolne

W tej sekcji przedstawiamy Pa?stwu zasady obrotu ...

Obrót nieruchomo?ciami

Obrót nieruchomo?ciami jest zjawiskiem powszechnym. ...

Prawa i obowi?zki lokatorów

Zaciekawi Czytelników omówienie zawarte w tej ...

Spó?dzielnie mieszkaniowe

Spó?dzielnia mieszkaniowa tworzona jest w celu ...

W?asno?? i wspó?w?asno?? nieruchomo?ci

Prawo w?asno?ci jest podstawowym i jednocze?nie ...

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa to ogó? w?a?cicieli lokali ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze