Spadki i darowizny

W tym dziale znajd? Pa?stwo omówienie zagadnie? dotycz?cych skutków prawnych ?mierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków maj?tkowych oraz wyja?nienia innych zagadnie?, w tym w szczególno?ci dotycz?cych zasad udzielania darowizn w rodzinie. Ponadto wyja?nienia dotycz?ce ró?nic mi?dzy dziedziczeniem testamentowym a ustawowym, zasadami sporz?dzania spisu inwentarza spadkowego oraz obowi?zkami zwi?zanymi z zarz?dzaniem spadkiem i odpowiedzialno?ci? za d?ugi spadkowe. Ochrona interesów cz?onków rodziny, poprzez instytucj? zachowku, u?atwi Pa?stwu wyst?pienie ewentualnie w przysz?o?ci z roszczeniem o zachowek w przypadku, gdy w wa?nie sporz?dzonym testamencie dokonano rozporz?dzenia maj?tkiem z pomini?ciem najbli?szych zmar?ego. Nabycie spadku przez spadkobierców nie jest definitywne. Informacje dotycz?ce dopuszczalno?ci odrzucenia spadku, poprzez z?o?enie odpowiedniego o?wiadczenia, zainteresuje niejednego z Pa?stwa. Ponadto, w interesuj?cy sposób przedstawione zosta?y równie? kwestie podatkowe zwi?zane z opodatkowaniem spadków oraz udogodnieniami podatkowymi. Charakterystyka post?powania spadkowego pozwoli Pa?stwu, jako stronie post?powania, zrozumie? jego istot? oraz rol? procesow? stron, zakres ich obowi?zków i uprawnie?.

 

 

D?ugi spadkowe

Odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe tylko ze spadku ...

Darczy?cy i obdarowani

Stronami umowy darowizny jest darczy?ca i obdarowany. ...

Darowizny w rodzinie

Umowa darowizny jest jedn? z najpowszechniej ...

Dzia? spadku

Wspólno?? maj?tku spadkowego pojawia si? wówczas, ...

Dziedziczenie testamentowe

W tej sekcji omówione zosta?y zasady dziedziczenia ...

Dziedziczenie ustawowe

W tej sekcji omówiono zasady dziedziczenia ...

Masa spadkowa

Wszelkie prawa i obowi?zki nale??ce do zmar?ego w ...

Opodatkowanie spadków

Podatek od spadków i darowizn - jako podatek ...

Post?powanie spadkowe

Stwierdzenie praw do spadku mo?e nast?pi? na wniosek ...

Spadkodawca i spadkobiercy

Testament jest czynno?ci? prawn?, która mo?e by? ...

Spis inwentarza spadkowego

Zabezpieczeniu rzeczy znajduj?cych si? w chwili ...

Testament i ostatnia wola

Poj?cie testamentu wyst?puje w dwóch znaczeniach. ...

Udogodnienia podatkowe od darowizn

Umowa darowizny polega na nieodp?atnym przysporzeniu ...

Umowa darowizny

Umowa darowizny, jako jedna z najpowszechniej ...

Zachowek

Instytucja zachowku ma na celu zagwarantowanie ochrony ...

Zarz?dzanie spadkiem

Zarz?d maj?tkiem spadkowym do czasu przeprowadzenia ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze