Odszkodowania

Odszkodowanie rozumiane jest jako ?wiadczenie przys?uguj?ce poszkodowanemu za wyrz?dzon? szkod?. W tej kategorii omówione zosta?y m.in. przes?anki odpowiedzialno?ci odszkodowawczej, których wyst?pienie uzale?nione jest od: zdarzenia, z którym na okre?lonych zasadach normy prawne wi??? obowi?zek naprawienia szkody; 2) szkody; 3) zwi?zku przyczynowego, pozwalaj?cego ustali?, ?e dane zdarzenie jest przyczyn? szkody. Omówione zosta?y równie? formy naprawienia szkody, któr? mo?e by? m.in. tzw. restytucja naturalna, czyli przywrócenie stanu istniej?cego przed wyrz?dzeniem szkody lub rekompensata pieni??na.

Czytelnik b?dzie mia? mo?liwo?? uzyskania informacji równie? na temat kryteriów dopuszczalno?ci obni?enia odszkodowania, m.in. w sytuacji gdy wynika to z ustawy lub umowy, a tak?e w zale?no?ci od stopnia przyczynienia si? poszkodowanego do powstania lub zwi?kszenia szkody. W tej kategorii opisane zosta?y nast?puj?ce zagadnienia, m.in. dotycz?ce odpowiedzialno?ci za szkod?, formy odszkodowania, a ponadto wyja?nienie wielu poj?? takich jak: szkoda maj?tkowa, szkoda doznana przez pacjentów w wyniku zabiegów leczniczych, utracone korzy?ci, obrona konieczna i stan wy?szej konieczno?ci. Ponadto, omówiono skutki naruszenia dóbr osobistych i dopuszczalno?? dochodzenia roszcze? z tego tytu?u.

 

 

Naprawienie szkody

Szkod? to uszczerbek w prawnie chronionych dobrach ...

Obrona konieczna i stan wy?szej konieczno?ci

Stan wy?szej konieczno?ci i obrona konieczna w prawie ...

Odpowiedzialno?? za produkt niebezpieczny

Zasady odpowiedzialno?ci odszkodowawczej za produkt ...

Odpowiedzialno?? za szkod?

Odpowiedzialno?? kontraktowa jest odpowiedzialno?ci? ...

Odszkodowanie

?wiadczeniem, które przys?uguje poszkodowanemu w ...

Szkody maj?tkowe

Szkoda maj?tkowa obejmuje straty jakie poniós? ...

Szkody pacjentów i uszkodzenia cia?a

szkody pacjentów W literaturze medycznej poj?cie z?ej ...

Szkody powsta?e w wyniku przest?pstw i wykrocze?

W przypadku skazania za pope?nione przest?pstwo, s?d ...

Utracone korzy?ci

W tej sekcji uzyskacie Pa?stwo informacje na temat ...

Znies?awienie i naruszenia dóbr osobistych

Bezprawne naruszenie lub zagro?enie naruszenia dóbr ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze